Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci / Prevádzkovateľ

JMC Group s. r. o., Poľná ulica 894/61, 971 01 Prievidza

IČO: 54 459 702, IČ DPH: SK2121681210

Adresa prevádzky (vrátenie tovaru, reklamácie): CAMP Outdoor, M.R. Štefánika 35, 971 01 Prievidza

Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43264/R

Orgán dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5420 685

 

Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať rovnako právnické osoby ako aj fyzické bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito podmienkami.

Vytvorenie objednávky (nákup) nie je podmienené registráciou zákazníka. Osobné údaje fyzických osôb budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov len pre potrebu predávajúceho, ktorý ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude zákazníkovi vytvorený užívateľský účet.

Produkty na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje dostupnosť všetkých uvedených produktov.
Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “Pridať do batoha”. Stlačením tlačidla a zadaním počtu kusov (prípadne upresnením veľkosti, farby alebo iných voliteľných parametrov) sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka (batoha), ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.
Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme a potvrdená e-mailovým oznámením (potvrdením) o prijatí. Potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikácie objednaného tovaru, údaj o cene produktov a poplatkoch za doručenia (poštovné), spôsob platby (pri bankovom prevode aj IBAN a variabilný symbol), dodaciu adresu, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie alebo poznámky. Okamihom zobrazenia oznámenia vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

 

Ceny

Ceny produktov sú uvedené ako koncové s DPH. Sme platcami DPH. Ak má produkt uvedené dve ceny, jednou je prečiarknutá odporúčaná cena a druhá označená „Cena pre Vás“ je cenou, ktorá platí pre zákazníka. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri produktoch alebo individuálne zľavy pre zákazníka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

Spôsoby platby

Dobierka – platbu vykonáte pri preberaní tovaru poštárovi alebo kuriérovi. Tento spôsob býva obvykle spoplatnený.

Bankový prevod – na základe informácií v potvrdení objednávky zaslanom e-mailom kupujúcemu ihneď po dokončení objednávky.

Hotovosť, platba kartou, darčekovými poukážkami, nákupnými lístkami alebo BenefitPlus – v predajni CAMP v Prievidzi, M.R. Štefánika 35. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v predajni alebo na tel. č.: 0908 774 221.

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 

Spôsoby dopravy

Slovenskou poštou s doručením na adresu alebo na pobočku pošty.

Kuriérskou službou s doručením na adresu alebo do Balíkomatu.

Osobný odber – v predajni CAMP v Prievidzi, M.R. Štefánika 35.

Ceny poštovného a poplatku za dobierku sú v samostatnom cenníku tu.

 

Dodacie lehoty

Dĺžka dodania je obvykle v rozsahu od 24 hodín do 10 pracovných dní. Vzhľadom na to, že máme množstvo tovaru skladom, ak je to možné odosielame ho ešte v deň objednávky. Veľké množstvo tovaru objednávame zo zahraničia čo dodaciu dobu predlžuje. Niektoré produkty sa až ich objednaním zadávajú do výroby a tam treba počítať s dodaním aj 6 týždňov. Ak je predpokladaná doba dodania viac ako 14 dní, zákazníka o tom informujeme. Ak sa tovar nepodarí obstarať ani v predpokladanej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady mu vrátime platbu do 14 dní na určený bankový účet.

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1. Záručná doba:

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov ak nie je pri výrobku uvedená dlhšia záručná doba. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Uplatnenie reklamácie:

Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatnú opravu reklamovaného výrobku.
Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý je predávaný za znížené ceny z dôvodu poškodenia alebo používania. V popise je uvedený dôvod zníženia ceny. Reklamácia nebude uznaná, ak poškodenie tovaru alebo vadu spôsobil kupujúci. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká, ak sa neuplatní v záručnej dobe.

 

Odstúpenie od zmluvy

a) Kupujúci má právo do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona 102/2014.
Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona 102/2014.

Spolu s tovarom zákazník zasiela aj vyplnený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje po splnení uvedených podmienok vrátiť zákazníkovi peniaze v lehote štrnástich dní.

b) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote štrnástich dní.

 

Alternatívne riešenie sporov

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

Záverečné ustanovenie

Uskutočnením objednávky potvrdzuje kupujúci, že tieto zmluvné podmienky boli riadne preštudované a sú tak bezvýhradne akceptované a podľa vôle kupujúceho sa stávajú súčasťou dohody strán v kúpnej zmluve.
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia slovenským právnym poriadkom.